banner NewPro โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

 

เปลี่ยน/ติดตั้งสุขภัณฑ์เองที่บ้าน

ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนรู้การเปลี่ยน/ติดตั้งสุขภัณฑ์ได้ง่ายๆ ไม่ต้องสับสนว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร เพราะเราจะบอกวิธีการละเอียดยิบ สำหรับมือใหม่รีโนเวทบ้านเท่านั้น

 

ทำตามขั้นตอนดังนี้ logo yellow โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

 

1 Strap โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า
  1. ติดตั้งหรือเปลี่ยนตําแหน่งของทางนํ้าดีและทางนํ้าออก ให้เหมาะกับระยะการติดตั้งของสุขภัณฑ์
2 แม่แบบ โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

2. กำหนดตำแหน่งกระดาษแม่แบบ

3 1 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

3. กําหนดตําแหน่งกระดาษแม่แบบบนพื้น ให้แน่ใจว่าวางกระดาษแม่แบบชิดผนัง

4 1 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

4. ส้วมพุก วางอุปกรณ์ยึดขาฐาน ตามตําแหน่งในกระดาษแม่แบบ จากนั้นทําการติดตั้ง

5 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

5. ประกอบสายนํ้าดีเข้ากับถังพักน้ำ

6 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

6. ขันน็อตเข้ากับวาล์วนํ้าออก จากนัันจึงสวมประเก็น

7 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

7. จัดตําแหน่งถังพักน้ำบนโถสุขภัณฑ์

8 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

8. สวมปลอกฝาครอบสายนํ้าดีเข้ากับสายนํ้าดี สวมประกอบฝาครอบทั้งสองเข้าไปใน ปลอกฝาครอบ

9 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

9. สวมแหวนรองและแหวนยางเข้ากับโบลท์

14 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

10. ทําเครื่องหมายตําแหน่งสีปุ่มกด เพื่อการติดตั้งกลับเข้าไปอีกครั้ง

11 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

11. หมนุวาล์วนํ้าออกและยกขึ้นออกจากกระบอกวาล์ว

12 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

12. ขันโบลท์ยึดโถสุขภัณฑ์ผ่านรูยึดโบลท์ที่ฐานถังพักน้ำ ขันโบลท์ให้แน่นด้วยไขควง อย่าขันแน่นเกินไป

13 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

13. ติดตั้งกระบอกวาล์วกลับเข้าตําแหน่งเดิม

10 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

14. หมุนกระบอกวกวาล์วให้สีของปุ่มกดตรงตามตําแหน่งเดิม

15 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

15. ประกอบข้อต่อนํ้าทิ้งเข้ากับโถสขุภัณฑ์ ค่อยๆ เอียงกระทั่งข้อต่อนํ้าทิ้งสวมเข้าท่อนํ้าเสีย

16 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

16. จัดข้อต่อนํ้าทิ้งให้อยู่ในตําแหน่ง และค่อยๆวางสุขภัณฑ์ลงครอบอุปกรณ์ยึดขาฐาน

17 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

17. สวมสกรูเข้ากับอุปกรณ์ยึดขาฐาน จากนั้นขันให้แน่น แต่อย่าขันแน่นเกินไป

18 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

18. ต่อสายนํ้าดีและเปิดวาล์วนํ้า

ข้อควรระวัง: เปิดนํ้าเพื่อทําความสะอาด และขจัดเศษต่างๆออกจากท่อน้ำดีก่อนประกอบกับวาล์วนํ้าเข้า

19 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

19. ยาแนวซิลิโคนรอบขอบโถสุขภัณฑ์

20 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

20. ถอดนอตออกจากชุดปุ่มกด

21 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

21. ขันนอตเข้ากับปุ่มกด ด้านใต้ของฝาถังพักน้ำให้แน่น

22 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

22. ประกอบฝาถังพักน้ำ สามารถปรับความยาวก้านกดหากจําเป็น

23 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

23. กดชักครกหลายๆครั้ง เพื่อตรวจสอบการรวัดซึม แต่อย่าขันแน่นจนเกินไป!

24 โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า

24. ประกอบที่รองนั่งสุขภัณฑ์