ระบบชักโครก ทำงานไม่สมบูรณ์

 

    1024px Light Bulb or Idea Flat Icon Vector.svg โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า  วิธีแก้

 •  ปรับระดับน้ำในถังพักน้ำให้เท่าเส้นระดับน้ำ
 •  เปิดวาล์วน้ำให้มากที่สุด 
 •  ตรวจดูสิ่งกีดขวางในคอห่าน รูเจ็ท และรูใต้ขอบโถสุขภัณฑ์ 
 •  ตรวจดูสิ่งกีดขวางที่ท่อรับน้ำเสียและท่อดักกลิ่น

ระบบชักโครก ไม่ทำงาน

 

    1024px Light Bulb or Idea Flat Icon Vector.svg โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า วิธีแก้

 • ให้แน่ใจว่า ก้านกดอยู่ในตําแหน่ง ปรับแก้ไขหากไม่อยู่ในตําแหน่ง

น้ำไหลเข้าถังพักน้ำตลอดเวลา

 

    1024px Light Bulb or Idea Flat Icon Vector.svg โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า  วิธีแก้

 •  ปรับความยาวก้านกดหากอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม กระทั้งซีลยางของวาล์วน้ำออกไม่เปิดค้างอยู่
 • ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนซีลยางของวาล์วน้ำออก หากเกิดคราบ สกปรก ซึ่งอาจทำให้ซีลยางของวาลว์น้ำออกไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 
 • หากประเก็นยางถังพักน้ำเกิดการรั่วซึม ให้ถอดถังพักน้ำและประกอบใหม่อีกครั้ง อย่าขันแน่นเกินไป หากยังมีการรั่วซึม ให้เปลี่ยนประเก็นยางถังพักน้ำใหม่
 • ทําความสะอาดซีลยางของวาล์วน้ำเข้า หรือเปลี่ยนซีลยางใหม่ จ. เปลี่ยนวาล์วน้ำเข้าหากลูกลอยไม่ทำงาน
 • ปรับระดับน้ำในถังพักน้ำให้ลดลง หากพบว่าน้ำสูงเกินเส้นระดับน้ำ

ระยะเวลาการเติมน้ำในถังพักน้ำนานเกินไป

 

    1024px Light Bulb or Idea Flat Icon Vector.svg โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า วิธีแก้

 • เปิดวาล์วน้ำให้มากที่สุด
 • ทําความสะอาดวาล์วน้ำเข้า, ฝาครอบวาล์ว หรือทางน้ำดี จากนั้นกดชักโครกเพื่อทําความสะอาดทางน้ำ

เกิดเสียงดังขณะเติมน้ำในถังพักน้ำ

 

    1024px Light Bulb or Idea Flat Icon Vector.svg โฮมวัน เทค สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ใส่ใจ ดูแลลูกค้า วิธีแก้

 • หากมีแรงดันน้ำมากเกินไป ปรับวาล์วเปิด-ปิดน้ำให้ลดลง จากนั้นจึง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของสุขภัณฑ์อีกครั้ง
 • นําสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากวาล์วน้ำเข้า